GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

www.buyukdere35.com, gizliliğinizi korumak ve kullanılan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri belirlemiştir. Gizlilik Politikası, size ait verilerin, ne şekilde ve hangi amaçla işleneceği konusunda bilgi sağlamayı amaçlamaktadır.

1. www.buyukdere35.com Kimdir

BÜYÜKDERE35 Kültür Sanat Platformu (www.buyukdere35.com), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer uygulanabilir mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

www.buyukdere35.com iletişim bilgileri aşağıdaki şekildedir:

Çayırbaşı mah. Çayırbaşı cad. No:35 Büyükdere-İSTANBUL

E-posta :

Telefon :

Kişisel verileriniz burada belirtilen şartlar uyarınca www.buyukdere35.com tarafından kaydedilmekte, işlenmesini gerektiren sebepler bulundukça güncellenmekte, saklanmakta ve sunulan hizmetlerin ifasının gerektirdiği diğer şekillerde işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği, Yöntemi, Hukuki Sebebi

www.buyukdere35.com, açık rızanıza istinaden, tarafınızla sözleşme kurulması veya ifasıyla ilgili olarak, www.buyukdere35.com sitesinin kullanımı için, ürün ve hizmetlerimize erişim, üyelik veya hizmetlere abonelik için, Tüketici mevzuatı, iş hukuku, yer sağlayıcıya dair yükümlülükler, vergi mevzuatı gibi hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, bir hakkın tesisi kullanılması ve korunulması için, www.buyukdere35.com sitesinin kullanım ve işlemesine dair meşru menfaatler için veya size verilerin alınması aşamasında belirtilen bir amacın gerçekleştirilmesi ve burada belirtilen diğer amaçlarla kişisel verilerinizi işleyebilir. Kişisel verileriniz ilgili olduğu vergi ve hukuki mevzuat uyarınca öngörülen zaman aşımı süreleri dikkate alınarak bu süreler boyunca muhafaza edilir.

2.1. Kullanıcılar kendileriyle ilgili bazı kişisel bilgileri websitesi üzerindeki çeşitli alanların doldurulması suretiyle www.buyukdere35.com iletirler. Bu bilgiler ad, soyad, elektronik posta adresini, satın alım gerçekleşmesi halinde kimlik numarası, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi, ürün sipariş bilgisini, fatura talep ediliyorsa fatura düzenlenmesi için gerekli bilgileri, sepetteki ve sanal koleksiyondaki ürünlerin bilgisini içerir. İnternet sitesinin kullanımına ilişkin bilgiler açık rızanız, sözleşme ifası, www.buyukdere35.com sitesinin kullanım ve işlemesine dair meşru menfaatler için veya yasal yükümlülük gibi izin verilen hallerde toplanabilir. Hizmetlerin daha iyi hale getirilebilmesi ve geliştirilebilmesi için toplanmış olan bilgiler analiz edilebilir.

2.2. www.buyukdere35.com, bu bilgileri Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi veya Mesafeli Satış Sözleşmesinin ifası için sözleşmelerde belirlenen amaçlar ve kapsam çerçevesinde muhafaza edebilir.

2.3. www.buyukdere35.com kullanıcıların Internet Protokol (IP) adresini, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve çıkabilecek teknik sorunların çözülebilmesi veya güvenlik için gerekli olması halinde tespit edebilir.

2.4. Aldığınız veya ilgilendiğiniz ürünler ile ilgili müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkânlardan yararlanabilmeniz, bunlara ilişkin ticari, mali, hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, ticari ileti almaya dair rızanızı beyan ettiyseniz her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklamı, iletişim yapılabilmesi, üyelik veya satış işlemleri, bilgilendirme uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi ve temel hak- özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda kişisel verileriniz muhafaza edilebilir.

2.5. www.buyukdere35.com Kullanıcılar ve Kullanıcıların Siteyi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyacığı (çerez) kullanarak elde edebilir. Çerez adı verilen dosyacıklar, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Çerez bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak kullanımı kolaylaştırır. Çerezler, site ziyaretleri konusunda istatistiki bilgi elde etmeye ve Kullanıcılar için özel tasarlanmış reklam ve sair dinamik içerik üretilmesinde yardımcı olur. Çerezler, herhangi bir şekilde kişisel veri toplamak amacıyla tasarlanmamıştır.

www.buyukdere35.com sitesinde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

COOKİE İSMİ COOKİE AMACI COOKİE TİPİ COOKİE SÜRESİ
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Çerezlere kullanmayı izin verilip verilmediğini gösterir.

User Centric Security 1 Gün
external_no_cache Geçici veri kayıt özelliğinin etkin olup olmadığını gösterir.

User Centric Security

1 Gün
persistent_shopping_cart

Atanmış süre kadar müşterinin oluşturduğu sepetine erişebilmesini sağlar.

User input 365 Gün
Stf

Arkadaşa ürün daveti gönderildiğinde, gönderilen zamanın format türünü barındırır.

User input 1 Gün
pollN Anket olup olmadığı ve müşterinin ankete cevap verip vermediğini gösterir.   1 Gün
frontend Siteye girildiğinde müşteriyi sürekli takip eden ana çerezdir. Authentication 1 Gün
guest-view Konuk müşteri varsa sepetlerini düzenlemelerine izin verir.

User intercase customisation

1 Gün
geoip_processed

Siteye girildiğinde GeoIP ile yönlendirilme yapılmışsa bu bilgiyi tutar.

User intercase customisation 1 Gün
cookielaw Siteye girildiğinde ziyaretçinin çerez uyarısını gördüğü bilgisini tutar. User input Süresiz
_gat >Google Analytics çerezi olup, talep oranını düşürmek için kullanılır. Google Analytics, Google Etiket Yöneticisi aracılığıyla dağıtılmışsa, bu çerez adlandırılacaktır. Third party social plug in content sharing 1 Dakika
_gid Google Analytics çerezi olup, Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.

Third party social plug in content sharing

1 Gün
_ga Google Analytics çerezi olup, Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.

Third party social plug in content sharing

2 Yıl
fbsr_761401804024798 Facebook kimlik kontrolü için kullanılır.

Third party social plug in content sharing

Süresi Belirtilmemiş

 

İnternet tarayıcınızın çeşidine göre, tarayıcı ayarlarınızdan çerezlere izin verebilir veya reddedebilirsiniz.

Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin ve mobil sitenin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

2.6. www.buyukdere35.com 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcılara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla Kullanıcıların ve İçerik Sağlayıcıların www.buyukdere35.com İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

3.1. www.buyukdere35.com, aksi belirtilmedikçe ve mevzuat uyarınca gerekli olmadıkça kişisel verilerinizden herhangi birini www.buyukdere35.com ’in işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

3.2. Kullanıcı Sözleşmesinin, Üyelik Sözleşmesinin, Mesafeli Satış Sözleşmesinin yerine getirilmesi için www.buyukdere35.com çalıştığı taşımacı, kargo, sigortacı, sanatçı, tedarikçi, sitenin güvenlik ve bakımından sorumlu IT danışmanları gibi iş ortaklarına veri aktarımı yapabilecektir.

3.3. www.buyukdere35.com başka bir şirket ile birleşirse veya devralınırsa, kişisel verileriniz Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda izin verilen koşulların varlığı halinde, kişisel verileriniz bu şirkete aktarılacaktır. Böyle bir aktarma halinde söz konusu kişiler bu durumdan önceden haberdar edilecektir.

4. Bağlantılar

www.buyukdere35.com, websitesi içerisinde ve kapsamında başka sitelere bağlantı sağlayabilir. www.buyukdere35.com’un bu şekilde dış bağlantı vasıtasıyla erişilen harici sitelerin içerik ve gizlilik hususlarındaki politika ve uygulamalarına yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5. Kişisel Veriler ile İlgili Haklarınız

5.1. Kişisel verilerinizle ilgili olarak www.buyukdere35.com’a her zaman başvurarak: (1) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (2) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (3) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (4) yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve yurt dışında veri aktarımı için uygulanan teknik ve idari tedbirleri öğrenme, (5) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme, (6) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme, (7) (5) ve (6) bentlerinde belirtilen işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (8) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme (9) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Kişisel verileriniz açık rızaya istinaden işlenmekte ise, bu açık rızayı geri aldığınızı her zaman beyan edebilirsiniz.’ www.buyukdere35.com’a yaptığınız başvurunun kanun uyarınca öngörülen yükümlülüklere uygun sonuçlandırılmaması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca belirtilen başvuru yolunun tüketilmesinden sonra Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na başvurabilirsiniz.

5.2. www.buyukdere35.com gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü kişilere ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.

5.3. www.buyukdere35.com, Gizlilik Politikası hükümlerinde değişiklik yaptığı takdirde www.buyukdere35.com’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Sitede yayınlandığı tarihte yürürlük kazanacaktır.

Z

Z
Zeynep Kaynar
<