MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR:

SATICI BÜYÜKDERE35 Kültür Sanat Platformu(açık Şirket Unvanı olacak)

Adı-soyadı:

Adresi: Çayırbaşı mah. Çayırbaşı cad. No:35 Büyükdere-İSTANBUL

Telefon: +90 212

E-posta:

ALICI (TÜKETİCİ)

Adı/Soyadı/Ünvanı:

Adresi:

Telefon:

E-posta:

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU:

2.1. İşbu sözleşme 28 Kasım 2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

2.2. İşbu sözleşmenin tarafları işbu sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

3. ÜRÜNÜN NİTELİĞİ VE SATIŞ KOŞULLARI:

Ürünün Adı:

Cinsi/Türü:

Adedi:

Birim Satış Bedeli (KDV Dahil):

Temin Süresi:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:

Kargo Ücreti:

Toplam Sipariş Tutarı (KDV Dahil):

Ödeme Şekli:

4. GENEL HÜKÜMLER:

4.1. İşbu sözleşme tarafları ALICI ile SATICI olup işbu sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar taraflara aittir. İşbu sözleşme ALICI tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

4.2. ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuyup anladığını bu ürünün satın alınması için elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

4.4. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5. Teslimat kargo şirketi aracılığı ile ALICI’ nın 3. maddede belirtilen teslimat adresine gerçekleştirilecektir. Ürün, ALICI’nın sözleşme üzerinde belirttiği teslimat adresine 7- 10 gün içinde teslim edilir. Kargoyla teslim anında ALICI’ nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

4.6. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.7. ALICI’nın 4.6.’daki halde ürünü geç teslim almasından kaynaklanan ya da ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler ve sair zararlar da ALICI’ya aittir.

4.8. Kargo ücretinin sitedeki ürün tanıtım sayfasında ücretsiz gösterildiği ve buna göre işbu sözleşmede de “0,00 TL” olduğu durumlar haricinde; kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmekte ve ALICI tarafından ödenmektedir. Kargo bedeli, ürün bedeline dâhil değildir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca, kargo, nakliye ve teslim ve benzer ek masrafların önceden hesaplanamaması halinde ALICI bu ek masrafları ödemekle yükümlü olabilecektir.

4.9. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 (üç) gün içinde SATICI’ya göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.10. ALICI, vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle; ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit etmesi gerektiğini bildiğini kabul etmektedir.

4.11. ALICI, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Tüketici Hakem Heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa; kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

4.12.1. ALICI ürünü kaç taksitle aldıysa: bankası da tüketiciye bedelin geri ödemesini aynı şekilde o sayıda taksitle yapmaktadır. SATICI, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra; banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda ise konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılacaktır.

4.12.2. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, banka ile yapmış olduğu ayrı bir sözleşme gereği olarak ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI bir iade söz konusu olduğunda ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapmayacaktır. Kredi kartına iadelerde ise: SATICI’nın, bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra banka tarafından karta iade gerçekleştirilecektir.

4.13. 385 sayılı Vergi Usul Kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için faturadaki ilgili iade bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra SATICI’ya ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir. ALICI, tüm bu prosedürü kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

5. CAYMA HAKKI:

5.1. ALICI; malı teslim aldığı tarihten itibaren ondört gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.

5.2. SATICI, tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ondört gün içerisinde ürünü veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir. Cayma bildirimi ALICI’nın bu Sözleşmede belirtilen iletişim kanallarına yapılacaktır.

5.3. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği olarak, aşağıda belirtilen durumlarda cayma hakkı kullanılamaz ve iade talep edilemez.

i) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı/sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

ii) Alıcının özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, talep üzerine baskısı gerçekleştirilen eserler (örnek olarak dijital eser printleri, fotoğraflar) alıcı talebine istinaden çerçevelenen, alıcının siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel ürünler dahil olmak üzere)

iii) Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünle,

iv) Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, fotoğraf, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları gibi dijital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri,

v) Elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar,

vi) Cayma hakkı süresi sona ermeden alıcı onayı ile ifasına başlanan hizmetler,

vii) Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile alıcının ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı hallerde,

viii) Teslimat adresi Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında olan ürün siparişlerinde, Şüpheye mahal vermemek üzere, sanat eserleri üzerinde oluşabilecek en ufak bir bozulma, lekelenme, zedelenme hallerinde ALICI esere verdiği zarardan sorumlu olacaktır, cayma hakkını kullanamayacaktır.

5.5. ALICI, çevrimiçi hediye kuponu/kodu vb. şekildeki elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve de kendisine anında teslim edilen gayri maddi mallarda cayma hakkını kullanamaz.

6. TEMERRÜT HÜKÜMLERİ:

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi
durumunda Borçlar Kanunu’nun Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır.
Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi
olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine
getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre
zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraftan
edimin ifasını talep etmek suretiyle ürünün teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve
bedelin iadesini talep etme hakkı doğacaktır.

7. MÜCBİR HALLER:

7.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza vb.) olarak kabul edilecektir.

7.2. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

8. GİZLİLİK POLİTİKASI

Alıcı, buyukdere35.com Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Yükümlülüğü’nü okuduğunu beyan eder.

9. YETKİLİ MAHKEME:

9.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve çıkabilecek ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

9.2. İşbu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunmuş, kabul edilmiş ve teyit edilmiştir. İşbu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İşbu sözleşme tarihinde düzenlenmiştir.

SATICI

Adı-soyadı: BÜYÜKDERE35 Kültür Sanat Platformu(Açık Şirket Unvanı Olacak)

Adresi: Çayırbaşı mah. Çayırbaşı cad. No:35 Büyükdere-İSTANBUL

Tel: +90 212

E-Posta:

ALICI

Adı/Soyadı:

Y

Y